Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Το Καταστατικό του Σωματείου μας

1ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΙΔΡΥΣΗ-ΣKOΠOI -ΜΕΣΑ
 

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται ενιαίο Πρωτοβάθμιο Σωματείο Υπαλλήλων που εργάζονται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» με έδρα την Σύρο.
 

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1.Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της
λειτουργίας της κρατικής μηχανής της Δημόσιας Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου προς όφελος του λαού και του τόπου.
2.Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο
συντονισμός της δράσης τους για τη διεκδίκηση, διασφάλιση, την προστασία την
προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε
αυθαιρεσία της εξουσίας.
3.Η συνεχής προσπάθεια και ο συντονισμένος αγώνας για τη διεύρυνση της
συμμετοχής των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της
εμπέδωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.
4.Η προστασία του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η διασφάλιση και η
διεύρυνση των δημοκρατικών μας θεσμών, η προάσπιση της εθνικής μας
ανεξαρτησίας και ο αγώνας για την επικράτηση της ειρήνης.
5.Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος από κάθε
παρέμβαση καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της
Δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.
6. 0 σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας, της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας. Η προάσπιση της
ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της δράσης και της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και
δικαιωμάτων.
7.Η ουσιαστική αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του σωματείου και
των μελών του στα κρατικά όργανα διοίκησης ελέγχου, κοινωνικής πολιτικής,
σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε
όργανα διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιακά και εργασιακά Συμβούλια.
8.Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος των μελών του.
 

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ
Οι σκοποί του Συλλόγου προωθούνται με τα παρακάτω μέσα:
1 .Την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής στις λειτουργίες και τη δράση των μελών
του Συλλόγου.
2
2.Την οργάνωση, κατεύθυνση και συντονισμό των αγώνων όλων των εργαζομένων
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες,
στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.
3.Τη συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές-εργατοϋπαλληλικές
οργανώσεις Ελληνικής και άλλων χωρών για τη μελέτη και προώθηση των
συμφερόντων των εργαζομένων.
4.Τη συστηματική ενημέρωση των μελών και όλων των εργαζομένων, την
προβολή των αιτημάτων στο λαό, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά Κόμματα, τους
κοινωνικούς και άλλους φορείς, τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
την έκδοση και κυκλοφορία εντύπου υλικού, ανακοινώσεων φυλλαδίων, εφημερίδων
και βιβλίων.
5.Τη δημιουργία Επιτροπών μελέτης των προβλημάτων και επεξεργασίας
θέσεων, τη δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης
και τη συγκρότηση Επιτροπών για τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
6.Την ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους εργαζομένους, τη
συγκέντρωση και επεξεργασία των αποφάσεων και προτάσεων των μελών, την
εισήγηση και συζήτησή τους στα όργανα, την οργάνωση συγκεντρώσεων,
συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, περιοδειών και
αποστολών στις έδρες των μελών του Συλλόγου καθώς και άλλων εκδηλώσεων.
 

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
1 .Τακτικά έσοδα του Συλλόγου είναι:
Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που καθορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ, η δε
μηνιαία συνδρομή σε 2,5 ευρώ.
Η εισφορά αυτή μπορεί να καταβάλλεται είτε συγκεντρωτικά είτε με παρακράτηση
από τις μηνιαίες αποδοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς θα
αναπροσαρμόζεται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκτακτα έσοδα του Συλλόγου είναι:
Οι έκτακτες εισφορές των μελών του που αποφασίζονται από το Δ.Σ. τα έσοδα
από κληρονομιές, επώνυμες δωρεές, γιορτές, εκποίηση υλικών, τόκους κεφαλαίων
και μερίσματα χρεογράφων, λαχειοφόρους αγορές κ.α.
3. Τα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται για δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου,
που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.
3
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '
ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
ΜΕΛΗ
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στις
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με κάθε σχέση εργασίας, πλην
των μετακλητών υπαλλήλων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση με πλήρη και
ακριβή στοιχεία, που θα κατατεθεί στο Δ.Σ., όπου θα δηλώνεται η αποδοχή των
σκοπών του Συλλόγου και γενικά του καταστατικού και θα καταβάλλεται το
δικαίωμα εγγραφής.
 

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.Για να γίνει μέλος του Συλλόγου ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει στο
Δ.Σ.:
Α) Σχετική αίτηση-δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι αποδέχεται τους
όρους του καταστατικού. Β) Να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής
2.Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου στην πρώτη
μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίασής του, η δε απόφαση, πλήρως
αιτιολογημένη και στα πλαίσια του Καταστατικού, κοινοποιείται το
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της.
3.Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε ένα μήνα ή αν η αίτηση απορριφθεί,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4.Σε κάθε περίπτωση ή προσφυγή στην αμέσως επόμενη Συνέλευση είναι
επιτρεπτή. Η συζήτηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί πρώτο θέμα
ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το μέλος που
εγγράφεται, συμμετέχει στη συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.
 

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται:
Α)Να παίρνει μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του
Συλλόγου.
Β)Να ελέγχει τη διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα που
εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου και να αξιώνει την εφαρμογή των
αποφάσεων των Συνελεύσεων για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.
Γ)Να ζητάει την υποστήριξη του Συλλόγου σε κάθε του προσπάθεια, που
αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς
του Συλλόγου.
 


2. Α)Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται
στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού,
και να εκλέγονται αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Β)Δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος για υπερκείμενο όργανο το μέλος που δεν
ψηφίζει για το όργανο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
του, εκλέγεται ο αμέσως επόμενος, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
3. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και εκείνων που
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, προϋποθέτει την
εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το Σύλλογο πριν την
ψηφοφορία.
 

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
1 .Να τηρούν το καταστατικό του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους ως προς το
Σύλλογο.
2.Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Δ.Σ. του
Συλλόγου στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους
και των εργαζομένων γενικότερα.
3.Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο έγκαιρα.
 

Άρθρο 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου διαγράφεται κάθε μέλος που
καθυστερεί αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από ένα χρόνο.
Εγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του.
2.
Α)Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από πρόταση του Προεδρείου ή
του ενός τρίτου(1/3) των μελών του Συλλόγου, διαγράφεται κάθε μέλος που
αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβαίνει το καταστατικό ή τις
αποφάσεις των οργάνων του.
Β)Πριν από την απόφαση ζητούνται σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το
μέλος που κατηγορείται. Αν το μέλος δεν προσέλθει, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην
του.
Γ)Η απόφαση για τη διαγραφή επικυρώνεται από την Γ.Σ. στην πρώτη μετά
την έκδοση της απόφασης αυτής σύγκλισής της.
Δ)Επανεγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του και απόφαση του Δ.Σ.
του Συλλόγου που είναι ίδια με τη διαδικασία διαγραφής που επικυρώνεται με
απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.
3.Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
Α)Αν αποβάλλει την ιδιότητα του εργαζομένου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, μετάταξης, συνταξιοδότησης κ.λ.π.
Β)Εάν μετατεθεί ή αποσπασθεί σε υπηρεσία που υπάγεται στην δικαιοδοσία
άλλων Συλλόγων.
Γ)Ύστερα από αίτησή του.
5
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '
 

Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όργανα Διοίκησης και ελέγχου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.
4. Ο Σύλλογος για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη
δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, συγκροτεί Τμήματα ανά Περιφερειακή
Ενότητα ή ανά Περιφερειακές Ενότητες ή ανά νησί τα μέλη των οποίων συγκροτούν
την Τοπική Γενική Συνέλευση και εκλέγουν –ταυτόχρονα- κάθε δύο (2) χρόνια την
Τοπική Διοικούσα Επιτροπή . Κατά την αρχική λειτουργία του Συλλόγου
συγκροτούνται δύο (2) Τμήματα, στα γεωγραφικά όρια των πρώην Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων (Νομαρχία Πειραιά-Νομαρχία Δωδεκανήσου ), με έδρα τον Πειραιά
και τη Ρόδο αντίστοιχα. Μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μελών να δημιουργείται και νέο Τμήμα στα όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας ή
νησιού και με την προϋπόθεση της ύπαρξης πλέον των έντεκα (11) μελών του
Συλλόγου. Η ανάδειξη, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των τοπικών οργάνων
ακολουθούν τους κανόνες που ισχύουν για τα κεντρικά όργανα αντίστοιχα. Οι
αποφάσεις των τοπικών οργάνων δεν μπορούν να αντίκειται στις αποφάσεις των
κεντρικών οργάνων του Συλλόγου.
 

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του
Συλλόγου.
2. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος νόμιμα μόνο τα μέλη του
Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη
των εργασιών αυτής και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπερκείμενων συνδικαλιστικών
οργανώσεων μόνο με δικαίωμα λόγου. Δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Γ.Σ.
πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με το Σύλλογο. Για την παρουσία τρίτων
προσώπων, εφόσον χρειαστεί να παρευρεθούν, αποφασίζει η Γ.Σ. και τους
παραχωρείται μόνο το δικαίωμα λόγου.
3. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και
έκτακτες.
 


ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γ.Σ. ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για όλα τα θέματα
που αφορούν τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ και ειδικότερα:
1 Αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της
προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό
της επόμενης.
6
 

2 Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου
και τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική
Οργάνωση, σύμφωνα με τα καταστατικά του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας και τους
Νόμους.
3 Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν Καταστατικό.
4 Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα του κλάδου και για το
πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.
5 Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών
σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
6 Αποφασίζει σε θέματα μομφής σύμφωνα με το Νόμο.
7 Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αρμόδιο άλλο
όργανο του Συλλόγου.
8 Αποφασίζει για την εγγραφή του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιο όργανο.
 

Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Χρέη προσωρινού Προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι
της εκλογής οριστικού Προεδρείου της Συνέλευσης.
2.Καταρχήν με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία, την οποία διεξάγει το
προσωρινό Προεδρείο, εκλέγεται τριμελής (3μελής) Επιτροπή Ελέγχου των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Η επιτροπή αυτή υποβάλλει έκθεση για τον έλεγχο, την ύπαρξη ή μη της απαρτίας,
αφού λάβει υπόψη την κατάσταση του Ταμείου για τα ταμειακώς τακτοποιημένα
μέλη και συντάσσει κατάλογο των παρισταμένων και νομιμοποιημένων μελών. Η
ίδια επιτροπή χρησιμοποιείται για όλες τις παρεπίμπτουσες ψηφοφορίες, εκτός από
εκείνες που διεξάγονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
Μετά τη διαπίστωση της νομιμότητας και απαρτίας γίνεται, με κοινή συμφωνία ή με
μυστική ψηφοφορία, η εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Συνέλευσης, το οποίο
συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Γραμματέα.
 

Άρθρο 14
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, που
απαιτούν αυξημένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, βρίσκεται σε απαρτία αν
παρευρίσκεται σε αυτήν το 1/3 (ένα τρίτο) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση
μέσα σε δύο εώς οκτώ (8) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον
του 1/4 (ενός τετάρτου) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν
υπάρξει και πάλι απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται όπως παραπάνω αναφέρεται, κατά
την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 ( ενός πέμπτου ) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών, επαναλαμβανόμενη μέχρις ότου υπάρξει απαρτία του 1/5. Η
απαρτία κατά τις παραπάνω διαδικασίες, πρέπει να υπάρχει τόσο κατά την έναρξη της
Συνέλευσης όσο και κατά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων.
2.Η Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα και με τη σειρά που γράφεται
στην ημερήσια διάταξη. Ύστερα από πρόταση του 1/5 (ενός πέμπτου) των μελών της
και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης ή να προστεθούν νέα για συζήτηση.
7
 

3.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο και να αναπτύσσουν ελεύθερα
τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκφέρουν γνώμη και να
υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4.Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία
που αποφασίζει η ίδια η Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Προεδρείου.
Διαδικαστικές προτάσεις μπορούν να κάνουν και τα μέλη για τις οποίες αποφασίζει η
Συνέλευση.
5.Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Κάθε μέλος
παραπονούμενο κατά του διευθύνοντος τη συζήτηση, έχει δικαίωμα να αναφέρεται στο
Προεδρείο και εντέλει στη Συνέλευση.
6.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων
μελών, εκτός από περιπτώσεις που το καταστατικό και ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι
αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου Ελεγκτικής
και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσωπεύουν σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην
τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά
ζητήματα, κήρυξη απεργίας και εγγραφή ή διαγραφή μελών, παίρνονται με μυστική
ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν το ζητήσει το 1/4 ( ένα τέταρτο) των
μελών. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις χωρίς μυστική
ψηφοφορία, είναι άκυρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση
χειρός ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως διά βοής.
7.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται Πρακτικά που
υπογράφονται από το Προεδρείο.
 

Άρθρο 15
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται και συγκαλείται όταν το κρίνει
αναγκαίο το Δ.Σ. του Συλλόγου με απόφαση του ή μετά από αίτηση του 1/5 (ενός
πέμπτου) των ταμειακώς εντάξει μελών του Δ.Σ. Η αίτηση προσδιορίζει και τα προς
συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη
Συνέλευση στην παραπάνω προθεσμία, τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο. Το
Δ.Σ. μπορεί να προσθέσει στα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναγράφονται στην
αίτηση, και άλλα θέματα ακόμα που αυτό κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν. Τα θέματα που
προστίθενται από το Δ.Σ. στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται πριν από την
εξάντληση των θεμάτων της αίτησης.
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Στην πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προ οκτώ (8)
ημερών, αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις τακτικές Συνελεύσεις.
 
Άρθρο 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.0ι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, της
Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
8
οργάνωση, γίνονται κάθε 2 (δύο) χρόνια και συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας
των προηγούμενων οργάνων.
2.Α)Δικαίωμα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, Επιτροπής Ελέγχου και την
εκλογή αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχουν όλα τα
μέλη του Συλλόγου.
3.Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του Συλλόγου καθώς και στις έδρες των άλλων
Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την ευθύνη της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής ταυτόχρονα και αν ο αριθμός των εκλογέων θεωρηθεί
μεγάλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθούν και πέραν του
ενός, καταστήματος ψηφοφορίας στην έδρα ή και στις έδρες των τμημάτων του
Συλλόγου .
4. Τις αρχαιρεσίες προκηρύσσει το Δ.Σ., μαζί με την προκήρυξη της
Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται από το
Δ.Σ. 40 (σαράντα) ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της θητείας του και τη
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Αν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσει μέσα
στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών, και τη σύγκλιση
της εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, τότε η σύγκλιση της Συνέλευσης αυτής και η
προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται με πρόσκληση που εκδίδεται από το 1/3 (ένα
τρίτο) των μελών του Συλλόγου.
 

Άρθρο 17
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Οι αρχαιρεσίες γίνονται από Τριμελή Επιτροπή που προεδρεύεται από
Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όπως ορίζει ο Νόμος. Τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Σε
περίπτωση που οι εκλογές γίνουν σε περισσότερα του ενός καταστήματα
ψηφοφορίας, τότε εκλέγονται ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές. Η Εφορευτική
Επιτροπή της έδρας του Συλλόγου, ονομάζεται και ασκεί καθήκοντα Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης αν στην έδρα του Συλλόγου ορισθούν πέραν
του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
προσδιορίζεται ποια Εφορευτική Επιτροπή θα ασκήσει καθήκοντα Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής.
2.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή Εφορευτικών Επιτροπών, δεν έχουν το
δικαίωμα να εκθέσουν υποψηφιότητα για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου
και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
3.Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα
προκύψει κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών που δεν ρυθμίζονται από το
καταστατικό αυτό και το νόμο. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
4.Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει:
Α) Για την εγκυρότητα και οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.
Β). Για τη χορήγηση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων.
Γ) Για τις ενστάσεις κατά υποψηφίων εντός έξι (6) ημερών προ της ημέρας
της ψηφοφορίας.
Δ) Για τον τύπο, το σχήμα, το μέγεθος και χρώμα των ψηφοδελτίων.
Ε) Για τους εκλογικούς φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στις αρχαιρεσίες.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ίδιων φακέλων για τις αρχαιρεσίες των
9
 
οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες
οργανώσεις.
ΣΤ) Για την παράταση της ψηφοφορίας εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Ζ) Για την έκδοση οποιασδήποτε οδηγίας κριθεί σκόπιμο προς τους
υποψηφίους εκλογείς και τις υπόλοιπες Εφορευτικές Επιτροπές.
Η) Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, κατά συνδυασμό ή ανεξάρτητο
υποψήφιο, και συντάσσει για το θέμα αυτό σχετικό πρακτικό το οποίο ανακοινώνει
στους συνδυασμούς και στους ανεξάρτητους. Τοιχοκολλά δε αυτό σε εμφανές μέρος
της έδρας του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού αποστέλλει στις άλλες Εφορευτικές
Επιτροπές.
5. Σε περίπτωση που εκλέγεται μία μόνο Εφορευτική Επιτροπή, αυτή ασκεί όλα
τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αποφασίζει για όλα τα
θέματα που είναι αρμόδια η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 

Άρθρο 18
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1.Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται αίθουσες των χωρών εργασίας
των μελών του Συλλόγου ή άλλες αίθουσες δημοσίων κτιρίων, ή αίθουσες
συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η προετοιμασία
των καταστημάτων ψηφοφορίας γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. Η αίθουσα ψηφοφορίας
πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο χώρο, την απαραίτητη επίπλωση, να έχουν
τοποθετηθεί σε αυτήν κάλπες και παραβάν ή να έχει δημιουργηθεί κατάλληλα
διαμορφωμένο μέρος αυτής που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία σε
περίπτωση έλλειψης παραβάν. Η αίθουσα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της
εκλογικής διαδικασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
2.Για το εκλογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή,
φροντίζει το Δ.Σ. το οποίο παραδίδει έγκαιρα και πριν από την ψηφοφορία στην
Εφορευτική Επιτροπή.
 

Άρθρο 19
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
1.Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αρχαιρεσίες και που είναι
όμοια για όλους τους συνδυασμούς και μεμονωμένους, τυπώνονται ή
πολυγραφούνται ή φωτοαντιγράφονται ή δακτυλογραφούνται με ευθύνη και
φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής όταν έχει εκλεγεί τέτοια, αμέσως μετά την
ανακήρυξη των υποψηφίων.
2.Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες
με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και κάτω από τον
τίτλο «Για Δ.Σ.», αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του
επωνύμου ή όνομα συζύγου. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μετά
τους υποψηφίους για το Δ.Σ., αναγράφεται η ένδειξη «Για την Ελεγκτική
Επιτροπή» και κάτω από την ένδειξη αυτή αναγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο οι
υποψήφιοι για την Επιτροπή αυτή.
3.Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος που λαμβάνει μέρος και στις
αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις,
10
καταρτίζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό και κάτω από τον τίτλο
«Αντιπρόσωποι για ..» αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική
σειρά επωνύμου, πατρώνυμου ή συζύγου οι υποψήφιοι.
4.Όταν οι αρχαιρεσίες γίνονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα
ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για την
εκτύπωση κ.λ.π. των ψηφοδελτίων, αποστέλλει και ανάλογο αριθμό
ψηφοδελτίων στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.
5. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζεται με αριθμό ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από το σύνολο των εκλογέων που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
του τμήματος ψηφοφορίας προσαυξημένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
6.Αυτονόητο είναι ότι στις αρχαιρεσίες μπορεί να υπάρξει μόνο ένα (1)
ψηφοδέλτιο ενιαίο και ανοικτό προς τον αριθμό των υποψηφίων.
 

Άρθρο 20
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον
Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμεία και παραδίδονται στην Εφορευτική
Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
2. Στους εκλογικούς καταλόγους που συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του
Συλλόγου, γράφονται οι εκλογείς κατά κατάστημα ψηφοφορίας με απόλυτη
αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία, όπως αυτά που
αναγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου Μελών:
Α)Επώνυμο Εκλογέα
Β)Κύριο όνομα Εκλογέα
Γ)Όνομα πατέρα ή συζύγου Εκλογέα
Δ)Εάν κατέχει οργανική θέση ή είναι αποσπασμένος από άλλη Υπηρεσία.
3. Επίσης μετά τα στοιχεία του Εκλογέα και σε ειδικές στήλες αναφέρεται, με
βάση τα βιβλία του Ταμείου, η ανάλογη ένδειξη αν ο Εκλογέας είναι ταμειακά
τακτοποιημένος ή όχι.
4. Στους εκλογικούς καταλόγους γράφονται όσοι έγιναν μέλη του Συλλόγου με τη
διαδικασία του Καταστατικού και του Νόμου, μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Συλλόγου.
5. Ενστάσεις επί του εκλογικού καταλόγου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή.
 

Άρθρο 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
1.Υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι σε
δευτεροβάθμιες οργανώσεις, μπορεί να είναι τα μέλη του Συλλόγου που έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2β του
Καταστατικού αυτού.
2.Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι
και για το Δ.Σ.
3.Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένα καθένας με δικό του
ψηφοδέλτιο ή να συμμετέχουν σε ένα μόνο συνδυασμό.
4.Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Εφορευτική
Επιτροπή και σταματούν την ώρα που θα θέσει η Εφορευτική Επιτροπή και πάντως
11
το αργότερο οκτώ (8) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας.
5. Για να εκθέσει κάποιο μέλος του Συλλόγου υποψηφιότητα, καταθέτει στην
Εφορευτική Επιτροπή ή την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπου έχει εκλεγεί
τέτοια αίτηση που περιέχει απαραίτητα:
Α)Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή όνομα συζύγου του υποψηφίου. Β)
Το όργανο για το οποίο επιθυμεί να εκλεγεί.
Γ) Το όνομα του Συνδυασμού στον οποίο ανήκει ή να παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες
ως μεμονωμένος.
6.Η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού, μαζί με τις αιτήσεις των υποψηφίων,
γίνεται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του Συνδυασμού, το ονοματεπώνυμο του
οποίου αναφέρεται στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού.
 

Άρθρο 22
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. 0ι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και σε ημερομηνία και ώρα
εργασίμων ημερών που καθορίζει η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Όταν οι
αρχαιρεσίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας,
τότε οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας, στα καταστήματα ψηφοφορίας πλην
αυτού που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας για τα άλλα τμήματα ψηφοφορίας και η ώρα λήξης ορίζεται
ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων.
2. Η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού
γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, μισή ώρα πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας.
3. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται με ευθύνη της Εφορευτικής
Επιτροπής πινακίδα με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών, χωριστά για
κάθε όργανο διοίκησης κ.λ.π. καθώς και τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό
σταυρών προτίμησης, που δικαιούται να θέσει ο Εκλογέας για κάθε όργανο
κ.λ.π. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώνει τα πιο πάνω
ξεχωριστά σε κάθε Εκλογέα. Επίσης, σε κάθε κάλπη τοποθετείται ένδειξη που
διευκρινίζει ποιος φάκελος πρέπει να ριφθεί.
4. Η αναγνώριση των Εκλογέων γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της
αστυνομικής ταυτότητας και του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή βιβλιαρίου
υγείας. Μετά την ψηφοφορία στο συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή βιβλιάριο υγείας
του υπαλλήλου σημειώνεται υποχρεωτικά, από την Εφορευτική Επιτροπή, η
βεβαίωση ότι ο Εκλογέας ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε, η ημερομηνία της
ψηφοφορίας, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων και των
αντιπροσώπων που ψήφισε. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από το Δικαστικό
Αντιπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Η
ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει πριν τη ψηφοφορία.
5. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέγει το ψηφοδέλτιο ενός μόνο
συνδυασμού, κατά περίπτωση εκλογής και μπορεί να θέτει σταυρούς
προτίμησης κατά ανώτατο όργανο μέχρι εννέα (9) για το Δ.Σ., και τρεις (3) για
την Ελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, τόσους
όσους αναφέρει το καταστατικό της. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους
σταυρούς προτίμησης δεν ακυρώνεται, καταμετρείται στο συνδυασμό και
λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους
12
δεν είναι απαραίτητος ο σταυρός προτίμησης αλλά και αν τεθεί δεν επιφέρει
ακυρότητα.
6. Στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή χορηγούνται υποχρεωτικά
όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων που παίρνουν μέρος
στις αρχαιρεσίες καθώς και λευκά ψηφοδέλτια.
7. Οι εκλογικοί φάκελοι πριν παραδοθούν στον ψηφοφόρο και με ποινή
ακυρότητας, μονογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζονται
με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής ή της υπηρεσίας στο κατάστημα της
οποίας γίνεται η ψηφοφορία.
8. Η ψηφοφορία για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και τους
αντιπροσώπους σε Δευτεροβάθμιες οργανώσεις εφ'όσον συμπίπτουν γίνεται
ταυτόχρονα και ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και θέτει τον φάκελο
στην ανάλογη κάλπη.
9. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα ψηφοφορίας μπορούν να
παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Οι
αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους και έγγραφη
εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Στο τέλος της διαδικασίας
των αρχαιρεσιών καλούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της Επιτροπής. Στα
πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής αναφέρονται και τα ονοματεπώνυμα των
εκπροσώπων των συνδυασμών που παραβρέθηκαν.
10. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τις
διαδικασίες των αρχαιρεσιών, εξετάζονται από την Επιτροπή, είτε την ώρα της
κατάθεσης τους, είτε στο τέλος της διαδικασίας, ανάλογα με την κρίση της
Εφορευτικής Επιτροπής. Για τις ενστάσεις που θα κατατεθούν και τις αποφάσεις
που θα ληφθούν, γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά.
11. Κάθε εκλογέας που ψηφίζει διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και το
ονοματεπώνυμο του αναγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Από την
Εφορευτική Επιτροπή, επίσης συντάσσονται ειδικά έντυπα διαλογής ψήφων
υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, κατά περίπτωση εκλογής.
12. Η Εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων
γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η δε διαδικασία κατανομής των
εδρών και ο αριθμός εκλογής των αντιπροσώπων, γίνεται όπως ο Νόμος
ειδικότερα ορίζει. Κάθε νομός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου θα
εκπροσωπείται από έναν (1) τουλάχιστον Σύμβουλο στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που
δεν εκλεγεί καταρχήν από κάποιο νομό εκπρόσωπος στο Δ.Σ., τότε εκλέγεται
υποψήφιος από το ή τα ψηφοδέλτια που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί υποψήφιοι προερχόμενοι από
δύο νομούς, τότε αυτοί επιλέγονται (ανά ένας) από τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια
σε ψήφους ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο με αντίστοιχες διαγραφές των
καταρχήν εκλεγέντων με τις λιγότερες ψήφους. Από το πρώτο σε ψήφους
ψηφοδέλτιο εκλέγεται ο υποψήφιος εκ των δύο νομών που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο πρώτα σε ψήφους
ψηφοδέλτια δεν έχει εκπρόσωπο από τους δύο νομούς, τότε η διαδικασία
προχωρά κατά σειρά στα επόμενα ψηφοδέλτια. Αν δεν έχει εκλεγεί υποψήφιος
από ένα νομό, τότε αυτός επιλέγεται με την παραπάνω διαδικασία από το
πλειοψήφησαν σε ψήφους ψηφοδέλτιο, ακολουθούμενης προαναφερθείσας
σειράς σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο αυτό δεν έχει υποψήφιο από το νομό
αυτό.
13
 13. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται τακτικά, θεωρούνται αναπληρωματικά
μέλη και καλούνται κατά σειρά των ψήφων προτίμησης που έλαβαν, για τυχόν
αναπλήρωση τακτικών μελών.
14. Η επισημοποίηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών
γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που συγκεντρώνει όλα τα
αποτελέσματα από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.
15. Όταν περάσει η ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα για τη λήξη της
ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να την παρατείνει μέχρι να
εξαντληθεί ο αριθμός των παρόντων εκλογέων. Εάν η ψηφοφορία διακόπηκε
για οποιοδήποτε λόγο, αυτή παρατείνεται, με συμφωνία και του αντιπροσώπου
της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που κράτησαν οι
διακοπές.
16. Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η αποπεράτωση της και κλείνονται οι
πόρτες του καταστήματος. Μετά συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο
ολικός αριθμός των γραμμένων στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων, ο αριθμός
αυτών που ψήφισαν, η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο
λόγος της τυχόν συνέχισης αυτής πέρα από την ορισμένη.
17. Στο πρακτικό πιστοποιείται ότι οι σφραγίδες της κάλπης, βρέθηκαν άθικτες τη
στιγμή του ανοίγματος αυτής.
18. Κατόπιν ο πρόεδρος της Επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τα έργα της, ορίζει
τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, με την
παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
19. Ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται οι φάκελοι πρώτα χωρίς να ανοιχτούν. Το
αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών.
20. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων
και του αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση.
21. Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, πετιούνται οι φάκελοι εκείνοι που δεν έχουν
σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Όταν ο αριθμός των σφραγισμάτων
ξεπερνάει τον αριθμό των φακέλων που πλεονάζουν, τότε αφαιρούνται στην
τύχη και πετιούνται τόσοι φάκελοι ασφράγιστοι όσοι είναι οι πλεονάζοντες.
22. Εάν και πάλι ύστερα από το πέταγμα των ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν
πλεονάζοντες, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ξαναρίχνονται στην κάλπη
και αφαιρούνται στην τύχη όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Οι φάκελοι που έτσι
αφαιρούνται, ανοίγονται και σημειώνεται στο βιβλίο πρακτικών το περιεχόμενο
των ψηφοδελτίων, που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, τα οποία όμως δεν
υπολογίζονται στη διαλογή.
23. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να διατυπώσει στα
πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων.
24. Μετά τα παραπάνω η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των
ψήφων με τον εξής τρόπο:
Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της παίρνει
από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το
έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους
παριστάμενους το ζητήσει (μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποψηφίου ή
αντιπροσώπους τους), διαβάζει το περιεχόμενο του έτσι ώστε να τον ακούν
όλοι.
Β) Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά της σειράς εξαγωγής του από την
κάλπη και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ή
εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της.
14
 

Γ)Στη συνέχεια σημειώνεται ο αριθμός των ψηφοδελτίων σε ειδικούς πίνακες,
από τους οποίους ο ένας τηρείται για τους συνδυασμούς και για τους
μεμονωμένους υποψηφίους και ο άλλος για τους υποψηφίους των
συνδυασμών.
Στον πρώτο από τους πίνακες αυτούς ο αριθμός του ψηφοδελτίου αναγράφεται
απέναντι από το όνομα του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που
ψηφίζεται και στο δεύτερο πίνακα απέναντι από το όνομα του υποψηφίου που
ψηφίζεται και στο δεύτερο πίνακα απέναντι από το όνομα του υποψηφίου υπέρ
του οποίου υπάρχει έγκυρος σταυρός προτίμησης.
25. Η διαλογή γίνεται συνέχεια. Μπορεί να διακοπεί μόνο από κούραση αυτών που
ασχολούνται με τη διαλογή, οπότε ο δικαστικός αντιπρόσωπος και η εφορευτική
επιτροπή παίρνουν κατάλληλα μέτρα για να μη γίνουν νοθείες.
26. Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή ψήφων, συνδυασμών και υποψηφίων, ο
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της,
τηλεφωνεί και ανακοινώνει εγγράφως με ΦΑΞ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέσο, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στην κεντρική εφορευτική τα
αποτελέσματα της διαλογής των ψήφων.
Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένος στο εκλογικό τμήμα.
Β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.
Γ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων.
Ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων.
ΣΤ) Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και
κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.
Ζ) Τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος.
27. Μετά το τέλος της όλης εκλογικής διαδικασίας οι εφορευτικές επιτροπές
στέλνουν ταχυδρομικώς με απόδειξη, τον εκλογικό σάκο, στην κεντρική
εφορευτική επιτροπή.
28. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή αμέσως μόλις λάβει τα τηλεγραφήματα με τα
αποτελέσματα από όλες τις εφορευτικές επιτροπές προχωρεί στην έκδοση των
αποτελεσμάτων κατά συνδυασμό και την ανακήρυξη επιτυχίας των υποψηφίων.
 

Άρθρο 23
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από εννέα (9)
μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.
2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 2ετής.
3. Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της Διοίκησης του
Συλλόγου είναι άμισθη. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Δ.Σ. κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καταβάλλονται από το Σύλλογο και
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ως προς το ύψος τους.
 

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. σε ΣΩΜΑ
1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από το Συμβούλιο που συγκέντρωσε
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφισε, ο
15
οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν
χωριστά:
Τον Πρόεδρο
Τον Αντιπρόεδρο
Το Γενικό Γραμματέα
Τον Ταμία
Το Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Για την εκλογή κάποιου μέλους του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι την επίτευξη απόλυτης
πλειοψηφίας.
2. Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε, δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία
τα μέλη σε πρώτη Συνεδρίαση, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος
κατά σειρά εκλεγμένος Σύμβουλος κ.ο.κ. σε πέντε (5) ημέρες.
3. Από τη συγκρότηση σε Σώμα το Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του
παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. τη σφραγίδα του Συλλόγου, το
Ταμείο, τα βιβλία και όλο το αρχείο του με πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής.
 


Άρθρο 25
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
1 .Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτούμενο:
Α)Αν υποβάλλει εγγράφως την παραίτηση του.
Β)Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ. από τρεις
(3) συνεχείς συνεδριάσεις.
Γ)Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου.
Κάθε μέλος που για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους αποχωρεί από το
Δ.Σ. του Συλλόγου, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του αντίστοιχου
συνδυασμού. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που δεν έχει ή έχει
εξαντλήσει τους αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των εδρών.
Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. τα μισά συν ένα
μέλη ή λιγότερα από αυτά αλλά αρνούνται ή δεν υπάρχουν ισάριθμα μέλη να
αναπληρώσουν και το υπόλοιπο της θητείας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τότε
συγκαλείται μέσα σε ένα (1) μήνα εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και γίνονται
αρχαιρεσίες για συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. που ελλείπουν χωρίς άλλη
προϋπόθεση από τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος από το
Δ.Σ. γίνεται νέα συγκρότηση του Δ.Σ.
 

Άρθρο 26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:
1.Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
2.Εφαρμόζει το καταστατικό , εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Συνέλευσης
και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση τους.
3.Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου, συντάσσει δε τον
προϋπολογισμό καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής
διαχείρισης, το οποίο συμβάλλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη
16
κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έγκριση, με τη λήξη δε της
οικονομικής περιόδου υποβάλλει αυτόν για έγκριση στη Συνέλευση.
4.Φροντίζει για την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και
αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και προσόδων της για την πραγματοποίηση των
σκοπών της, δύναται να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.
5.Λογοδοτεί ενώπιον της Συνέλευσης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
και τη χάραξη της γενικής γραμμής του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
6.Α)Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών
εκδηλώσεων των μελών του Συλλόγου.
Β)Ενημερώνει τα μέλη για την πορεία και την εξέλιξη οικονομικών και
επαγγελματικών αιτημάτων του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και των εργαζομένων
γενικότερα.
Γ)Κοινοποιεί με Δελτίο Τύπου προς όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις αποφάσεις
που παίρνει στις συνεδριάσεις του.
7.Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις
του ευρύτερου χώρου, ιδιαίτερα με τις συγγενείς προς τον κλάδο και συντονίζει μαζί
με αυτές τις προσπάθειες για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, την
εξυπηρέτηση των μελών της και την επίλυση προβλημάτων τους.
8.Συγκροτεί επιτροπές από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα για τη μελέτη και
παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που έχουν σχέση με τα ζητήματα των
εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού.
9.Αποφασίζεικαι ορίζει τον τόπο και τον χρόνο για τη σύγκλιση της επόμενης Γενικής
Συνέλευσης εκτός αν έχει ορισθεί από την προηγούμενη Συνέλευση.
 

Άρθρο 27
ΣΥΓΚΛΗΣΗ του Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου στην
οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος,
συνεδριάζει:
Α)Τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα.
Β)Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο-
αίτησή τους τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Στην αίτηση τους
πρέπει να γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα
συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη
συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της υποβολής της
σχετικής αίτησης, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την
αίτηση αυτή.
2.Το Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση συζητάει και αποφασίζει και επί θεμάτων που δεν
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και
απόφασή του. Η συζήτηση των θεμάτων αυτών γίγεται μετά την εξάντληση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Δ.Σ.
γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που προτάθηκαν από το ένα τρίτο (1/3)
των μελών του Δ.Σ.
3.Το Δ.Σ. του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τα
μισά συν ένα μέλη, οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
17
 

4.Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Τακτικές ή έκτακτες) τηρούνται πρακτικά σε
ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη την ίδια ημέρα ή το
αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.
 

Άρθρο 28
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος:
Α)Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου, εισηγείται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και διευθύνει
τη συζήτηση. Β)Φροντίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την
εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου. Γ)Εκπροσωπεί με αυτόν το
Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και υπογράφει με αυτόν
όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων
προσυπογράφει και ο Ταμίας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, η αναπλήρωση
μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους συμβούλους κατά σειρά εκλογής τους.
 

Άρθρο 29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και επιμελείται για τη
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών του Συλλόγου και
του προσωπικού, εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.
συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί με αυτόν το
Σύλλογο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα η αναπλήρωση
μπορεί να γίνει με σύμβουλο που επιλέγει το Δ.Σ. και για χρονικό διάστημα, το
ανώτερο, μέχρι τρεις μήνες.
 


Άρθρο 30
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
1.0 Ταμίας τηρεί το Ταμείο ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις
πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραμματέα.
2.Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία
σελίδα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
3.Επιμελείται για τη φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και είναι
ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.
4.Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στην κρίση του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό,
τον ισολογισμό και τον απολογισμό.
18
 

5.Ενημερώνει, με έκθεσή του κάθε εξάμηνο, το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή
για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να θέσει στη
διάθεσή τους τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε του το ζητήσουν.
6.Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από όλα τα μέλη του Συλλόγου των
οφειλομένων εισφορών τους και αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση. Ο Ταμίας
δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερο από όσα χρειάζονται
για έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Κάθε ποσό πέραν απ'αυτό, το καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές
Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά
ποσών, γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
7.Τον Ταμία, αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του
Δ.Σ. Αν η απουσία του Ταμία παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες, τότε
το Δ.Σ. εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.
Άρθρο 31
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:
1 .Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για κάθε δημόσια
εκδήλωση του Συλλόγου.
2.0ργανώνει επαφές του Συλλόγου με τις διάφορες αρχές, τα πολιτικά κόμματα,
τους κοινωνικούς φορείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον Τύπο, τις ελληνικές και
διεθνείς Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3.Παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το
Δ.Σ. του Συλλόγου.
 


Άρθρο 32
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται
από τις αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η
δε θητεία του Δ.Σ. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους, τα
τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
4. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του συμβουλίου που
πλειοψήφησε, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο τους.
5. ΗΕλεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν
παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της.
Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών.
6. Η Υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Η διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, ισχύει και στην
περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
19
 

Άρθρο 33
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου
και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το
νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
2.Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι
υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες όταν του το ζητήσουν.
3.Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλει δε
ολοκληρωμένη έκθεση στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
4.Για κάθε παρατήρησή της η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την
ενημέρωση του Δ.Σ.
 

Άρθρο 34
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου χρειάζεται απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
 

Άρθρο 35
ΒΙΒΛΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.Το Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
Α)Μητρώο Μελών
Β) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Γ)Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
Δ)Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
2. Σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογυλλή με 2 ομόκεντρους κύκλους διαμέτρου
4,5 εκατ. και 3,5 εκατ. Αντίστοιχα. Περιγράφει στο περιθώριο τον τίτλο του
σωματείου και έχει σαν σήμα τον Πάνα.
( σφραγίδα συλλόγου)
 

Άρθρο 36
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με
φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , όταν
παρίστανται τα μισά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της.
20
Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των (3/4) των
παρόντων στη Συνέλευση μελών.
Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην
πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
 

Άρθρο 37.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.
Η εκούσια διάλυση του Σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των (3/4) των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ,
όταν παρίστανται τα μισά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της.
Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου κατόπιν αιτήσεως της
διοικήσεως του Συλλόγου ( του 1/3 των μελών του). Αν λόγω μειώσεως των μελών του ή
από άλλες αιτίες είναι αδύνατη η λειτουργία του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό. Αν
λόγω αδράνειας θεωρηθεί ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος από την διάλυση του τελεί υπό εκκαθάριση, χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει
η Ελεγκτική Επιτροπή η δε περιουσία του Συλλόγου περιέχεται ισομερώς στα μέλη του
Συλλόγου.
 

Άρθρο 38.
Το παρόν καταστατικό , που περιέχει τριάντα οκτώ άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από
τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία
των Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου.
ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ21
22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου